Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa obecnie nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem znajdują się stopnie prowadzące do przedsionka, brak jest podjazdu. Aby rozpocząć zwiedzanie należy pokonać kolejne stopnie. Wystawy udostępniane zwiedzającym zlokalizowane są na trzech poziomach. W budynku brak jest windy. Dostępne schody zaopatrzone są w poręcze.

Przy budynku Muzeum dostępny jest parking dla pięciu pojazdów (brak wyznaczonego miejsca dla niepełnosprawnych).

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie