Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa obecnie nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem znajdują się stopnie prowadzące do przedsionka, brak jest podjazdu. Aby rozpocząć zwiedzanie należy pokonać kolejne stopnie. Wystawy udostępniane zwiedzającym zlokalizowane są na trzech poziomach. W budynku brak jest windy. Dostępne schody zaopatrzone są w poręcze.

Przy budynku Muzeum dostępny jest parking dla pięciu pojazdów (brak wyznaczonego miejsca dla niepełnosprawnych).

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie

Wnioski o zapewnienie dostępności

Do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej (dalej „wniosek”).

Kto może złożyć wniosek

Każda osoba w zakresie dostępności strony internetowej Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa może:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie (wniosek) musi zawierać:

Złożenie żądania (wniosku)

Żądanie można:

 1. przesłać na adres: Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, ul. Świdnicka 30, 58-200 Dzierżoniów
 1. złożyć w sekretariacie Muzeum w godzinach od 8.00 do 15:00;
 2. przesłać pocztą elektroniczną na adres: muzeum@mmdz.pl.

Żądania (wnioski) rozpatrywane są przez Dział Obsługi Muzeum.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Muzeum Miejskie Dzierżoniowa niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, Muzeum Miejskie Dzierżoniowa powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, nie zapewniło wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
 2. w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

– wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Dyrektora Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa .

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

Złożenie skargi

Skargę można:

 1. przesłać na adres: Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, ul. Świdnicka 30, 58-200 Dzierżoniów
 1. złożyć w sekretariacie Muzeum w godzinach od 8.00 do 15:00;
 2. przesłać pocztą elektroniczną na adres: dyrektor@mmdz.pl

Skargi rozpatrywane są przez Dyrektora Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.

Termin realizacji

Skarga rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.